08.04.2016
Właśnie ukazał się numer 2/2016. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • DREWNOWSKI J., BRAY R. T.: Efektywność usuwania żelaza, manganu i amoniaku z wód podziemnych na złożu „Filtralite” w porównaniu z tradycyjnymi materiałami filtracyjnymi
 • GUMUŁA-KAWĘCKA A., JAWORSKA-SZULC B., ROSTANKOWSKA I.: Symulacje modelowe migracji zanieczyszczeń w okolicy składowiska odpadów w Gdańsku – Szadółkach


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • GIRJATOWICZ J. P.: Wały śryżowe na polskim wybrzeżu


W dziale Geotechnika:

 • OLESIAK S.: Analiza stateczności wału przeciwpowodziowego Wisły w miejscowości Słupiec
 • GOŁĘBIEWSKA A., HYB W.: Niepewność wyniku analizy areometrycznej


W dziale Geosyntetyki:

 • KAWALEC J., HALL C. D.: Jak należy porównywać efektywność zastosowania georusztów wykorzystywanych do stabilizacji ziaren kruszywa niezwiązanych chemicznie? Część 2.


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • GUCMA S.: Przebudowa toru wodnego Świnoujście – Szczecin pogłębianego do 12,5 m – optymalizacja parametrów


W dziale Technika Portów:

 • WRÓBEL K., KAIZER A.: Submarine cargo vessels – historical solution to Arctic hydrocarbons transportation


W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Andrzej Borowiec
 • XVII Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii”. Ustka, 20 – 23 października 2015
 • U. Häussler-Combe: Computational Methods for Reinforced Concrete Structures (rec. J. Bobiński)
 • Z. Pruszak, M. Szmytkiewicz: Delta Wisły. Ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych (rec. R. Ostrowski)
 • P. Kanty, S. Kwiecień, J. Sękowski: Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe (rec. R. Coufal)
 • Wspomnienie o mgr. inż. Januszu Hauptmannie (1926 – 2016)

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 


17.02.2016
Właśnie ukazał się numer 1/2016. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • JAWORSKA-SZULC B., PRUSZKOWSKA-CACERES M., PRZEWŁÓCKA M.: Występowanie i skład chemiczny płytkich wód podziemnych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
 • KAROLEWSKI S. A.: Wytwarzanie biogazu z kiszonki Sucrosorgo 506


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., RÓŻYŃSKI G.: Wstępna propozycja rozszerzenia analizy bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce


W dziale Geotechnika:

 • SZARF K., OSSOWSKI R.: Excavation induced cast iron pipeline failure – a numerical study
 • JUSZKIEWICZ-BEDNARCZYK B., WERNO M., NOCOŃ J.: Interpretacja sondowań statycznych CPTU wykonanych na obszarze Południowego Bałtyku. Sposób określania stopnia plastyczności
 • KUMOR Ł. A., MEYER Z.: Analiza zmian parametrów mechanicznych gruntów budujących nasypy przy uwzględnieniu efektu dogęszczenia


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Systemy odbojowe – operacje logistyczne towarzyszące wytwarzaniu konstrukcji stalowej urządzeń odbojowych


W dziale Technika Portów:

 • KRUPKA J., RYSZEWSKA R.: Budowa nowego nabrzeża na terenie Portu Gdańsk służącego rozbudowie morskiego Terminala Kontenerowego DCT Gdańsk S.A.


W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni geotechnicy: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
 • XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej „Inżynieria geotechniczna w służbie infrastruktury i rozwoju”. Edynburg, 13 – 17 września 2015
 • Geotechnika na 61. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (KN PZITB). Krynica, 20 – 25 września 2015
 • K.-E. Kurrer: Geschichte der Baustatik – Auf der Suche nach dem Gleichgewicht (rec. Z. Cywiński)
 • K. Zilch, R. Niedermeier, W. Finckh: Beton Kalender – Strengthening of Concrete Structures with Adhesively Bonded Reinforcement. Design and Dimensioning of CFRP Laminates and Steel Plates (rec. K. Nagrodzka-Godycka)
 • Nagroda Specjalna Polskiego Komitetu Geotechniki im. profesora Zbigniewa Młynarka za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny badań podłoża gruntowego metodami in-situ

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 


01.12.2015
Właśnie ukazał się numer 6/2015. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • CZERWIONKA K., SZYSZKO M.: Bilans azotu organicznego w części mechanicznej oczyszczalni ścieków Dębogórze w Gdyni
 • GRZYL B., APOLLO M.: Umowa o roboty budowlane w aspekcie podziału ryzyka stron
 • KURAŁOWICZ Z., SŁOMSKA A.: Stacje mareograficzne i wybrane wysokościowe układy odniesienia w Europie
 • PRUSZKOWSKA-CACERES M.: Warunki hydrogeologiczne i analiza charakteru drenażu wód podziemnych piętra czwartorzędowego na wybrzeżu morskim województwa pomorskiego


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., RÓŻYŃSKI G.: Analiza wolnozmiennych składowych falowania w strefie brzegowej na południowym Bałtyku


W dziale Geotechnika:

 • ISKRA-ŚWIERCZ D., OLCHAWA A.: Stateczność lewego obwałowania nasypu przeciwpowodziowego rzeki Tyny w miejscowości Raczki Elbląskie
 • GRYMOWICZ M., JASTRZĘBSKA M.: Koncepcja autorskiego stanowiska do badań gęstości objętościowej gruntów niespoistych oraz analiza efektywności suszenia w kuchence mikrofalowej


W dziale Geosyntetyki:

 • KAZIMIEROWICZ-FRANKOWSKA K.: Projektowanie konstrukcji z gruntu zbrojonego narażonych na oddziaływania sejsmiczne


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • TAREŁKO W.: Morskie farmy wiatrowe: Posadowienie turbin wiatrowych


W dziale Technika Portów:

 • SYGUŁA B.: Pomiary hydrograficzne w Porcie Gdańsk


W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Zdzisław Olszewski
 • III Polski Kongres Mechaniki oraz XXI Międzynarodowa Konferencja „Metody Komputerowe Mechaniki”, PCM-CMM-2015, Gdańsk, 8-11 września 2015
 • L. Simões da Silva, R. Simões, H. Gervásio: Design of Steel Structures. Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-1 – General rules and rules for buildings (rec. E. Urbańska-Galewska)
 • Beton Kalender 2015. Bauen im Bestand. Brücken. (rec. M. Abramski)
 • Recommendations of the Committee for Waterfront Structures – Harbours and Waterways. EAU 2012 (rec. R. Ostrowski)

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 


08.10.2015
Właśnie ukazał się numer 5/2015. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • ZADROGA B.: Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”
 • SULIGOWSKI Z.: Realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • OSTROWSKI R., PRUSZAK Z.: Wybrane aspekty hydro- i morfodynamiki brzegu południowego Bałtyku w świetle zjawisk klimatycznych


W dziale Geotechnika:

 • PRZEWŁÓCKI J., ŚWIDZIŃSKI W., GÓRSKI J.: Zastosowanie metody PEM do oceny osiadania warstwy gruntu obciążonej cyklicznie
 • NIEMUNIS A.: Symetryzacja „sztywności” w dynamice gruntów nasyconych
 • SROKOSZ P., BUJKO M., GÓRSKA-PAWLICZUK A.: Zastosowanie systemu klasyfikacyjnego do interpretacji wyników badań skrętnego ścinania gruntów
 • SOKOŁOWSKI P.: Szacowanie nośności grupy fundamentów grzybkowych modelu wieży transmisyjnej
 • TRAN C.: Prawda – miara nie-addytywna do oznaczania gęstości względnej piasków za pomocą pomiarów CPT
 • WERNO M.: Warunki posadowienia gazociągu podmorskiego ze złoża B8 do Władysławowa
 • ZNYK J.: Uwarunkowania geotechniczne i wytyczne do ustalania warunków brzegowych w zakresie geotechniki
 • CUDNY M., PARTYKA E.: Wpływ anizotropii w modelowaniu odkształcenia podłoża wywołanego drążeniem tunelu
 • KRASIŃSKI A.: Propozycja nowego podejścia do obliczania i projektowania fundamentów palowych
 • CICHY W.: Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie w świetle obowiązujących przepisów prawa
 • BAŁACHOWSKI L.: Interpretacja sondowania statycznego w pełnym zakresie głębokości
 • DUSZYŃSKI R., OSSOWSKI R., OLSCHEWSKI J., CANTRÉ S.: Badania przelewowe na wale eksperymentalnym DREDGDIKES w Gdańsku – wytrzymałość powierzchni wału na erozję
 • ZADROGA B.: Sposoby zabezpieczeń rurociągów podziemnych przed wyparciem


W dziale Geosyntetyki:

 • SOBOLEWSKI J., AJDUKIEWICZ J.: Geosyntetyki w nasypach komunikacyjnych na terenach zdewastowanych oraz w obszarach zagrożonych deformacjami pogórniczymi, zasady projektowania i przykład zastosowania na autostradzie A1
 • DUSZYŃSKA A.: Możliwość redukcji emisji CO2 dzięki zastosowaniu geosyntetyków
 • ALENOWICZ J.: Projektowanie nawierzchni drogowych z warstwą kruszywa wzmocnioną geosyntetykiem
 • KULCZYKOWSKI M.: Deformacja ściany oporowej z gruntu zbrojonego – teoria i eksperyment


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DANIEL R. A.: Zapory morskie w Nowym Orleanie (USA) w 10 lat po huraganie Katrina
 • SIERADZKI M. P.: Geotechniczne Aspekty – Projektowanie i Konstrukcja Bazy Kontenerowej – Terminal G w Porcie Long Beach, Kalifornia
 • GWIZDAŁA K., BRZOZOWSKI T.: Posadowienie budowli hydrotechnicznych na palach wbijanych
 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Przebudowa nabrzeży Motławy


W dziale Technika Portów:

 • KRZYWDA K., STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA A.: Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich
 • BOLT A.: Żegluga towarowa na Wiśle


W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga
 • E. Zawisza i inni: Uwarunkowania techniczne rewitalizacji zbiornika wodnego Chechło w gminie Trzebinia. (rec. B. Zadroga)
 • Stan środowiska w Europie i w Polsce według raportu EEA
 • Recenzenci współpracujący z redakcją „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 


03.08.2015
Właśnie ukazał się numer 4/2015. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • TUSZYŃSKA A., DERESZOWSKA A., CYTAWA S.: Wykorzystanie laserowego analizatora dyfrakcyjnego do badania zmian w strukturze osadu czynnego pod wpływem surfaktantu
 • CZERWIONKA K.: Efektywność usuwania wybranych organicznych związków azotu w komunalnych oczyszczalniach ścieków


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • WRÓBLEWSKI A., CHYBICKI W., SROKOSZ P.: Wybrane zastosowania w nauce i dydaktyce kanału rumowiskowo-przepływowego


W dziale Geotechnika:

 • GWIZDAŁA K., FLORKOWSKA S.: Problematyka osiadań fundamentów palowych w skomplikowanych warunkach gruntowych i złożonych stanach obciążenia
 • MEYER Z., CICHOCKI P.: Wpływ zasięgu strefy aktywnej naprężeń na sztywny fundament płytowo-palowy
 • DALAK D.: Kryteria projektowania niezbrojonych warstw transmisyjnych nasypów drogowych według wytycznych ASIRI
 • KOPCZYŃSKA O.: Model gruntu organicznego w warunkach częściowego odciążenia


W dziale Geosyntetyki:

 • GRZYBOWSKA-PIETRAS J., BRODA J., PRZYBYŁO S., ROM M., LASZCZAK R., MITKA A.: Zastosowanie innowacyjnych geotekstyliów z surowców odpadowych do zabezpieczenia gruntu przed erozją


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • TAREŁKO W.: Morskie farmy wiatrowe. Elementy konstrukcyjne turbin wiatrowych


W dziale Technika Portów:

 • SIERADZKA E.: Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. Etap I, długość 240 m.b.
 • RYBICKA D., KOLICKI T., KORPALSKA M., ROMAŃCZUK J.: Rozwiązania chroniące środowisko w eksploatacji portu morskiego – Port Gdańsk


W dziale Kronika i Aktualności:

 • XV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice – Szczyrk, 7-8 maja 2015
 • E. Burszta-Adamiak: Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych (rec. Z. Suligowski)
 • S. M. Holzer: Statische Beurteilung historischer Tragwerke. Bd. 2. Holzkonstruktionen (rec. G. Bukal)
 • Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierzu Thielu (1924-2015)

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 

Więcej artykułów…

 1. 3/2015
 2. 2/2015
 3. 1/2015
 4. 6/2014